O projekcie

 

Ogólne informacje

Cenisz sobie inkluzywność i różnorodność? A może chcesz odegrać kluczową rolę w kształtowaniu praktyk edukacyjnych przyszłości poprzez udział w projekcie Inclusive Schools?

Inclusive Schools II to międzynarodowy projekt realizowany w okresie od stycznia 2021 do lipca 2023 roku przez Fundację British Council Polska we współpracy z CESIE (Włochy), ESHA (Holandia), InterActing UK (Wielka Brytania) Lifelong Learning Platform (Belgia) i Universidad de Granada (Hiszpania). Jest on finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + i opiera się na wynikach projektu Inclusive School www.inclusiveschools.net (2019-2021).

Wizją projektu Inclusive Schools II jest znaczące poszerzenie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół, nauczycieli i studentów-nauczycieli, by mogli pracować z coraz większą liczbą różnorodnych uczniów w swoich szkołach, stosując zasady edukacji włączającej. Podejście włączające oznacza środowisko nauczania, w którym każdy uczeń ma szansę odnieść sukces.

Projekt opiera się na idei rozpowszechniania dobrych praktyk w ramach szkoleń dotyczących edukacji włączającej, co ma prowadzić do zmian w polityce, praktyce i kulturze na poziomie szkolnym, lokalnym i krajowym.

Chcielibyśmy umożliwić nauczycielom, zarówno wykwalifikowanym jak i przygotowującym się do zawodu, rozwijanie i wdrażanie praktyk w zakresie edukacji włączającej z poczuciem pewności siebie. Chcemy, by nauczyciele i dyrektorzy szkół biorący udział w projekcie stali się wzorami do naśladowania dla innych, wpływając na praktykę i politykę na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wiemy, że edukacja włączająca ma zasadnicze znaczenie dla zmiany sposobu myślenia i przełamywania barier w szkołach. Nauczyciele, którzy wezmą udział w projekcie, będą przygotowani do wprowadzenia tej zmiany w swoim środowisku.

Chcemy krzewić wartości takie jak:

 • szacunek dla praw, różnorodności i równości,

 • wiara we wspólnotę, powszechne zaangażowanie i demokrację,

 • współczucie i zaufanie

Praktyczne zastosowanie zasad edukacji włączającej nie jest jednorazowym wydarzeniem. To nieustająca podróż. Każdy kraj i szkoła odbywa ją we właściwy dla siebie sposób, zależny od danego kontekstu, podobnie jak sami nauczyciele. Podróż ta nigdy się nie kończy, bo czynniki wpływające na edukację, zwłaszcza uczniowie, zmieniają się i wymagają różnorodnych metod nauczania. Podróż ta wymaga wytrwałości i zaangażowania ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodzin i innych interesariuszy w środowisku szkolnym. Zasady edukacji włączającej powinny leżeć na sercu każdemu nauczycielowi w Europie. Będziemy wspólnie pracować nad wprowadzeniem zasad edukacji włączającej, które sprawdzą się w każdym środowisku.


Projekt Inclusive Schools będzie koncentrować się na usuwaniu kluczowych barier w edukacji włączającej:

 • Przepełnienie w klasach. Wiemy, że może to utrudniać nauczycielom zaspokajanie dodatkowych potrzeb niektórych uczniów.
 • Brak zespołów wspierających, sztywny system edukacji czy wspólny dla wszystkich program nauczania.

 • Braki w wyszkoleniu i zbyt niskie poczucie pewności siebie nauczycieli, którzy mają zajmować się uczniami o dodatkowych i zróżnicowanych potrzebach.

 • Uprzedzenia wobec różnorodności w społecznościach szkolnych, na przykład wobec dzieci uchodźców i imigrantów czy dzieci z trudnościami w nauce, zastraszanie, stereotypy związane z płcią lub ubóstwo.

 • Presja na dobre wyniki egzaminów i realizację programu nauczania.

 • Braki w wyszkoleniu i zbyt niskie poczucie pewności siebie nauczycieli, którzy mają zajmować się uczniami o dodatkowych i zróżnicowanych potrzebach.

 • Stworzenie nauczycielom przestrzeni do swobodnego wypowiadania się o swoich doświadczeniach i wyzwaniach.

Cele projektu

Dążymy do pozytywnych zmian w szkołach w całej Europie poprzez:

 • zwiększenie liczby nauczycieli przeszkolonych w zakresie regulacji i praktyk z obszaru edukacji włączającej

 • pogłębienia wiedzy i zrozumienia regulacji stosowanych w edukacji włączającej, codziennej praktyce pedagogicznej i w kulturze

 • podniesienie umiejętności nauczycieli stosujących praktyki włączające w szkołach

 • wzmocnienia roli przywództwa w edukacji włączającej w szkołach

 • ułatwienie współpracy w społeczności szkolnej (rodzice, uczniowie, personel szkoły) oraz współpracy z szerszym gronem interesariuszy w sektorze edukacji

 • zwiększenie pewności siebie i motywacji nauczycieli do wdrażania edukacji włączającej

 • wpływanie na zmianę regulacji na poziomie szkolnym, lokalnym, regionalnym i krajowym

Projekt Inclusive Schools II będzie koncentrować się na rozwoju dyrektorów szkół, nauczycieli i studentów-nauczycieli, ale będzie też oddziaływać na uczniów i rodziny, decydentów, władze lokalne i pracowników ministerstw, instytucje szkolnictwa wyższego oraz organizacje zajmujące się edukacją na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Głównymi pośrednimi beneficjentami projektu będą uczniowie z różnych środowisk, którzy doświadczą, jak codzienna praktyka pedagogiczna i kultura w klasie staje się bardziej włączająca, a także rodzice, którzy będą zachęceni do aktywnego udziału w kształtowaniu włączającej społeczności szkolnej, w której ich dzieci mogą czuć się bezpiecznie, ucząc się i rozwijając

Rezultaty projektu

Projekt powstał z myślą o następujących obszarach rozwoju:

 • Opracowanie szkoleń stacjonarnych dotyczących codziennych i systemowych wyzwań w szkołach.

 • Efektywne wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, skupiające się na zrozumieniu i wdrażaniu edukacji włączającej.

 • Stworzenie kursu online (MOOC=Massive Open Online Course) dla początkujących nauczycieli, który będzie skutecznym wprowadzeniem do edukacji włączającej i da poczucie pewności siebie w pracy w różnorodnych środowiskach.

 • Efektywne wsparcie online dla początkujących nauczycieli uczestniczących w kursie online (MOOC).

 • Zapewnianie narzędzi do efektywnej komunikacji i dzielenia się dobrymi praktykami włączającymi wśród szkół i instytucji w Europie.

 • Wpływanie na programy polityki krajowej i unijnej w celu rozwijania regulacji i praktyk w zakresie edukacji włączającej

Projekt zakłada, że zapewniając wysokiej jakości, efektywny rozwój zawodowy dostosowany do potrzeb każdej grupy pracowników oświaty (dyrektorów szkół, studentów-nauczycieli/początkujących nauczycieli) umożliwi pogłębienie wiedzy, zrozumienia i umiejętności, a także zwiększenie motywacji i pewności siebie, by przewodzić rozwojowi i wprowadzaniu regulacji, praktyk i kultury edukacji włączającej w klasach i szkołach.

Dzięki temu pracownicy oświaty staną się wzorami do naśladowania dla swojego środowiska i osób mających wpływ na politykę i praktykę zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.


Poprzez nasz projekt chcemy zaangażować wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio odgrywają rolę w edukacji i rozwoju edukacyjnym, w tym:

 • Społeczności szkolne - dyrektorów szkół, nauczycieli, profesorów, uczniów, doradców szkolnych, psychologów szkolnych i rodziców.

 • Decydentów i pracowników władz publicznych - instytucji unijnych, ministerstw i władz lokalnych.

 • Instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie stworzą społeczność liderów, których zadaniem będzie dzielenie się pomysłami w tworzeniu strategii edukacji włączającej dla szkół w całej Europie.

Będziemy wspierać te społeczności szkolne, by stały się rzecznikami zmian kulturowych, nabrały pewności siebie w radzeniu sobie z dyskryminacją i były przygotowane do samodzielnego podejmowania inicjatyw na rzecz edukacji włączającej.

Współpraca z liderami wywoła efekt domina w całej społeczności szkolnej i pomoże stworzyć plan działania, który w praktyce umożliwi realizację przyszłych strategii na rzecz edukacji włączającej w szkołach europejskich.

Nasi partnerzy

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie, aby przechowywać Twoje preferencje i poprawiać komfort użytkowania. Kontynuując odwiedzanie witryny, zgadzasz się, że przechowujemy i używamy pliki cookie na Twoim urządzeniu.