A projektről

 

Általános információ

Értékeli az inklúziót és a sokszínűséget? Miért ne vállalna kulcsszerepet a jövő oktatási gyakorlatainak formálásában az „Inkluzív iskolák” (Inclusive Schools) projekt keretében?

Az Inkluzív iskolák II nemzetközi projekt, mely a Fundacja British Council Poland (British Council Poland Alapítvány), a CESIE (Olaszország), az ESHA (Hollandia), az InterActing UK (Egyesült Királyság), a Lifelong Learning Platform (Belgium) és az Universidad de Granada (Spanyolország)  együttműködésében 2021. január és 2023. július között zajlik. Az Európai Unió Erasmus+ programja finanszírozza, és az Inkluzív Iskola projekt eredményeire épít –  www.inclusiveschools.net (2019-2021).

Az Inkluzív iskolák II projekt célja az iskolaigazgatók, gyakorló és leendő pedagógusok ismereteinek és készségeinek jelentős mértékű fejlesztése, hogy inkluzívan dolgozhassanak iskolájukban az egyre sokszínűbb tanulói csoportokkal. Az inkluzív megközelítés olyan tanulási környezetet jelent, ahol minden tanuló esélyt kap a sikerre.

A projekt az inkluzív oktatásban bevált gyakorlatok továbbfejlesztésén alapul, melynek eredményeként helyi és nemzeti szinten is változnak az iskolai szabályok, gyakorlat és kultúra.

Szeretnénk felkészíteni a gyakorló és leendő pedagógusokat, hogy magabiztosan fejlesszenek és vezessenek be inkluzív oktatási gyakorlatokat. A pedagógusok és iskolaigazgatók részvételére azért is számítunk, hogy példaképként befolyásolják a helyi, regionális és nemzeti iskolai gyakorlatot és szabályokat.

Tudjuk, hogy inkluzív oktatás elengedhetetlen, ha célunk a szemléletváltás és az iskolai akadályok legyőzése. A projekthez csatlakozó pedagógusokat felkészítjük, hogy elérjék környezetükben ezt a változást.

Többek között az alábbi értékeket helyezzük előtérbe:

 • a jogok, a sokféleség és az egyenlőség tiszteletben tartása

 • a közösségbe vetett hit, elkötelezettség mindenki bevonása és a demokrácia iránt

 • együttérzés és bizalom

Az inkluzív oktatás gyakorlati megvalósítása nem egyszeri esemény, hanem hosszú út. Minden országnak és iskolának megvan a maga útja, a saját környezetétől függően. A tanárok is a saját útjukat járják, ami soha nem ér véget, mert a befolyásoló tényezők – elsősorban a tanulók – változnak, és különböző válaszokra van szükségük. Ez az út kitartást és elköteleződést kíván az iskolaigazgatóktól, pedagógusoktól, tanulóktól, a családoktól és az iskola közösségének más érintettjeitől. Az inkluzív oktatási elveknek kulcsszerepet kellene kapniuk az európai pedagógusok munkájában. A közös munka során terveink szerint olyan oktatási elveket ágyazzunk be, amelyek bármilyen környezetben alkalmazhatók.


A projekt az inkluzív oktatás előtt álló fő akadályok megszüntetésére összpontosít:

 • Túlzsúfolt osztályok. Tudjuk, hogy nehézséget jelenthet a pedagógusok számára az osztályukba járó fiatalok többletigényeinek kielégítése.

 • Támogató szakemberek hiánya, merev oktatási rendszer vagy univerzális tanterv.

 • Képzési hiányok és önbizalomhiány a több és különböző igényekkel rendelkező diákokkal foglalkozó tanárok körében.

 • A sokféleséggel szembeni előítéletek az iskolai közösségekben – például a menekült, bevándorló, szegény vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel szembeni zaklatás, nemi sztereotípiák.

 • A vizsgák és tanulmányi eredmények miatti nyomás.

 • Olyan tér hiánya a tanárok számára, ahol szabadon megbeszélhetik tapasztalataikat és az előttük álló kihívásokat.

A projekt céljai

A következő módokon szeretnénk Európa-szerte pozitív változásokat elérni az iskolákban:

 • az inkluzív oktatási elvekben és gyakorlatban képzett pedagógusok számának növelésével

 • az inkluzív oktatási elvek, gyakorlat és kultúra ismeretének és megértésének mélyítésével

 • az inkluzív módszereket alkalmazó pedagógusok készségeinek fejlesztésével

 • az inkluzív iskolavezetés erősítésével az iskolákban

 • az iskolai közösségen belül az együttműködés fokozásával (szülők, diákok, iskolai személyzet között) és az oktatásban érintettek szélesebb körében

 • az inkluzív pedagógiai gyakorlatot folytató tanárok önbizalmának és motivációjának növelésével

 • a szakpolitikai változások befolyásolásával iskolai, helyi, regionális és nemzeti szinten

Az Inkluzív iskolák II elsődleges célja az iskolaigazgatók, gyakorló és leendő pedagógusok fejlesztése, de hatással lesz a tanulókra és családjaikra, a döntéshozókra, a helyi hatóságokra és minisztériumi dolgozókra, a felsőoktatási intézményekre és a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű oktatási fókusszal rendelkező szervezetekre.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei elsősorban a különféle hátterű tanulók, akik megtapasztalhatják az áttérést az inkluzívabb osztálytermi gyakorlatra és kultúrára, valamint a szülők, akik ösztönzést kapnak, hogy aktívan részt vegyenek az inkluzív iskolai közösség formálásában, ahol gyermekeik biztonságosan tanulhatnak és fejlődhetnek

Projekt eredmények

A projekt megtervezésekor a következő fejlesztési területeket vettük figyelembe:

 • Specifikus jelenléti oktatások kidolgozása az iskolákban felmerülő mindennapos és rendszerszintű nehézségek kezelésére

 • A pedagógusok szakmai fejlődésének hatékony támogatása az inkluzív módszerek megértésére és bevezetésére fókuszálva.

 • Ingyenes online szabadegyetemi kurzusok (MOOC) kidolgozása frissen végzett pedagógusok számára, amelyek hatékony bevezetést biztosítanak az inkluzív oktatásba, és kellő önbizalmat nyújtanak a különböző környezetekben folytatott munkavégzéshez.

 • Hatékony online támogatás az ingyenes online szabadegyetemi kurzusokban résztvevő frissen végzett pedagógusoknak.

 • Hatékony kommunikációs eszközök biztosítása, valamint a bevált inkluzív gyakorlatok megosztása európai iskolák és intézmények között.

 • Nemzeti és uniós szakpolitikai tervek befolyásolása, hogy inkluzív oktatási politikát és gyakorlatot fejlesszenek ki.

A projekt alapvetése, hogy a magas minőségű, hatékony, az egyes oktatásban résztvevő csoportok (iskolaigazgatók, gyakorló és leendő pedagógusok) igényeire szabott szakmai fejlesztés biztosítása révén alapos tudást, megértést és készségeket, továbbá kellő motivációt és önbizalmat nyújtson, hogy a résztvevők osztályaikban és iskoláikban kidolgozzák és beágyazzák az inkluzív politikát, gyakorlatot és kultúrát.

Ezzel a tapasztalattal és önbizalommal Ön társai példaképévé válhat, és képes lesz a szabályozás és a gyakorlat helyi és nemzeti szintű befolyásolására.


Projektünk célja az oktatás és oktatásfejlesztés valamennyi közvetlen és közvetett résztvevőjének bevonása, beleértve a következőket:

 • Iskolai közösségek – iskolaigazgatók, tanárok, egyetemi oktatók, diákok, iskolai tanácsadók, iskolapszichológusok és szülők.

 • Döntéshozók és hatósági dolgozók – európai uniós intézmények, minisztériumok és helyi hatóságok.

 • Oktatási fókuszú intézmények és szervezetek helyi és európai szinten.

A projekt résztvevői olyan vezetői közösséget alkotnak majd, amelynek feladata inkluzív stratégiai ötletek nyújtása iskolák számára Európa-szerte.

Támogatni fogjuk ezeket az iskolai közösségeket, hogy a kulturális változás szószólói legyenek, magabiztosan kezeljék a diszkriminációt, és önállóan is képesek legyenek inkluzív kezdeményezések fenntartására.

A vezetőkkel együttműködve a projekt láncreakciót indít majd el az egész iskolai közösségben, és segíti egy olyan cselekvési terv kidolgozását, amely hozzájárul, hogy a jövőben az európai iskolák gyakorlatába beépüljenek az inkluzív módszerek.

Partnereink

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.