Over het project

 

Algemene informatie

Hecht u waarde aan inclusiviteit en diversiteit? Waarom dan niet een sleutelrol spelen bij het vormgeven van onderwijspraktijken van de toekomst met behulp van het Inclusive Schools II project?

Inclusive Schools II is een internationaal project dat tussen januari 2021 en juli 2023 wordt geleid door de British Council Poland Foundation  in samenwerking met CESIE (Italië), ESHA (Nederland), InterActing UK (Verenigd Koninkrijk) Lifelong Learning Platform (België) en Universidad de Granada (Spanje). Het wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Erasmus + programma en bouwt voort op de resultaten van het Inclusive School project www.inclusiveschools.net (2019-2021).

De visie van het Inclusive Schools II project is om bij schoolleiders, leraren en leraren in opleiding de kennis en vaardigheden aanzienlijk te verhogen , ten aanzien van het inclusief werken met het toenemend aantal verschillende studenten in hun scholen. Een inclusieve aanpak betekent leeromgevingen waar elke student de kans heeft om te slagen.

Het project is gebaseerd op het idee dat opschaling van goede praktijken van inclusief onderwijs, leidt tot veranderingen in beleid op lokaal en nationaal niveau en inpraktijk en cultuur op school.

We willen leraren in staat stellen - zowel in de werkprijktijk als in hun studentenjaren - om met vertrouwen inclusieve onderwijspraktijken te ontwikkelen in te implementeren. Het is onze bedoeling dat leraren en schoolleiders die deelnemen aan het project, rolmodellen worden voor anderen, die de praktijk en het beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau gaan beïnvloeden.

We weten dat inclusief onderwijs essentieel is om denkwijzen te veranderen en barrières te doorbreken in scholen. Leraren die deelnemen aan het project zullen worden uitgerust om deze verandering in hun omgeving te bewerkstelligen.

Het gaat om waarden zoals:

 • respect voor rechten, diversiteit en gelijkheid,

 • geloof in de gemeenschap, toewijding aan deelname van iedereen, democratie,

 • medeleven en vertrouwen.

Beoefenen van inclusief onderwijs is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een reis. Elk land en elke school heeft zijn eigen reis, afhankelijk van de specifieke context. Leraren ondernemen ook hun eigen reizen. Deze eindigen nooit aangezien de beïnvloedende factoren - vooral voor studenten - veranderen en verschillende antwoorden nodig hebben. De reis vereist doorzettingsvermogen en inzet van schoolleiders, leraren, studenten, families en andere belanghebbenden. Inclusieve onderwijsprincipes zouden in het hart van elke onderwijsprofessional in Europa moeten zitten. Het gaat om samenwerken om de inclusieve onderwijsprincipes, die effectief zijn  in elke omgeving, in te bedden.


Inclusive Schools II gaat zich concentreren op het wegnemen van de belangrijkste barrières voor inclusief onderwijs namelijk:

 • Teveel leerlingen in de klassen. We weten dat dit het voor leraren moeilijk kan maken om te voorzien in extra behoeften van sommige leerlingen in hun klas.

 • Een gebrek aan ondersteunende teams, een rigide onderwijssysteem of een standaard-voor-alles leerplan.

 • Hiaten in de opleing en het vertrouwen bij leraren die studenten helpen die extra en diverse behoeften hebben.

 • Vooroordelen rond diversiteit in schoolgemeenschappen, bijvoorbeeld over kinderen van vluchtelingen en immigranten, ten aanzien van kinderen met leerproblemen, over pesten, gender-gerelateerde stereotypen of richting armoede.

 • Druk vanuit examens en leerplan resultaten.

 • Hiaten in de training en het vertrouwen bij leraren die leerlingen helpen die extra en/of diverse behoeften hebben.

 • Leraren de mogelijkheid bieden om vrijuit te spreken over hun ervaringen en uitdagingen

Project doelstellingen

We gaan voor positieve veranderingen in scholen in Europa door:

 • het verhogen van het aantal leraren dat getraind is in inclusief onderwijsbeleid en de praktijk

 • het uitdiepen van de kennis en het begrip van inclusief onderwijsbeleid, de praktijk en cultuur

 • het verbeteren van de vaardigheden vanleraren die reeds inclusief werken op scholen

 • het versterken van het leiderschap bij inclusief onderwijs op scholen

 • het faciliteren van een betere samenwerking binnen de schoolgemeenschap (ouders, leerlingen, onderwijspersoneel) en tussen een breder spectrum van belanghebbenden in het onderwijs

 • het verhogen van het vertrouwen en de motivatie van leraren om inclusieve pedagogiek te implementeren

 • het beïnvloeden van beleidswijzigingen op school-, op lokaal-, regionaal- en nationaal niveau

Inclusive Schools II richt zich op het ontwikkelen van schoolleiders, leraren en leraren in opleiding maar wil ook invloed uitoefenen op leerlingen en gezinnen , beleidsmakers, lokale autoriteiten en ministerieel personeel, hoger onderwijsinstellingen en organisaties met een onderwijsfocus op lokaal-, regionaal- en nationaal niveau.

De belangrijkste indirecte begunstigden van het project zullen leerlingen zijn met verschillende achtergronden die een verandering naar meer inclusieve klaspraktijken en cultuur gaan ervaren, alsook ouders die aangemoedigd gaan worden om actief deel te nemen bij het vormgeven van een inclusieve schoolgemeenschap waar hun kinderen zich veilig voelen om te leren en zich te ontwikkelen

Project resultaten

Het project is ontwikkeld met de volgende ontwikkelingsgebieden in gedachten:

 • Ontwikkeling van specifieke face-to-face trainingen die alledaagse en systemische uitdagingen in scholen behandelen

 • Effectieve ondersteuning bij de professionele ontwikkeling van leraren door zich te richten op het begrijpen en implementeren van inclusieve pedagogiek.

 • Ontwikkeling van een MOOC voor nieuw gekwalificeerde leraren als effectieve introductie op inclusief onderwijs, wat u een zeker niveau van vertrouwen gaat geven om te werken in verschillende omgevingen.

 • Effectieve online ondersteuning voor nieuw gekwalificeerde leraren die deelnemen aan de MOOC.

 • Ter beschikking stellen van tools voor effectieve communicatie en het delen van goede inclusieve praktijken tussen scholen en (onderwijs) instellingen in Europa.

 • Het beïnvloeden van nationale- en EU beleidsagenda's met als doel het ontwikkelen van inclusief onderwijsbeleid en een inclusief onderwijs praktijk.

De grondgedachte van het project is dat door het bieden van hoogwaardige, effectieve professionele ontwikkeling afgestemd op de behoeften van elke specifieke groep opvoeders ( schoolleiders, leraren, leraren in opleiding en nieuw gekwalificeerde leraren), men diepgaande kennis, begrip en vaardigheden gaat ontwikkelen, alsook motivatie en vertrouwen om de ontwikkeling en inbedding van inclusief beleid, inclusieve praktijk en cultuur in de klaslokalen en scholen te leiden.

Met deze ervaring en dit vertrouwen kan iemand een rolmodel worden voor leerlingen en en zal men in staat zijn om het beleid en de praktijk zowel lokaal als nationaal te beïnvloeden.


Met dit  project wordt ingezet  op het betrekken van allen die een rol spelen in onderwijs en onderwijsontwikkeling, direct en indirect, waaronder:

 • Schoolgemeenschappen - schoolleiders, leraren, professoren, studenten, school adviseurs, school psychologen en ouders.

 • Beleidsmakers en personeel van overheidsinstanties - EU instellingen, ministeries en lokale overheden.

 • Instellingen en organisaties gericht op onderwijs, zowel op lokaal als op Europees niveau.

Mensen die willen gaan deelnemen aan een gemeenschap van leiders , en als taak hebben om ideeën aan te brengen voor de vorming van inclusie-strategieën voor scholen in Europa.

In dit project worden deze schoolgemeenschappen ondersteuned zodat ze pleitbezorgers worden van culturele verandering, vol vertrouwen in het aanpakken van discriminatie en bereid om zelfgestuurde initiatieven voor inclusie te ondersteunen.

Door samen te werken met deze leiders gaat het project een rimpel effect creëren in de schoolgemeenschap als geheel en gaat het de aanmaak van een actieplan voor het praktisch implementeren van toekomstige inclusie strategieën ondersteunen.

Onze partners

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Deze website en de informatie erop zal na juli 2023 niet meer worden bijgewerkt, omdat het project dan is afgesloten.

This website uses cookies

We use cookies to store your preferences and improve your user experience. By continuing to visit the Website, you agree that we store and use cookies on your device.